Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

«kenmerkt door openbare Godverloochening, door de schnkkelijkste zedeloosheid, losbandigheid en allerlei gruwelen door oproer en geweld, door moord en plundering, door het vergieten van stroomen menschenbloed, door het vermoorden van zijnen Koning. In de handen van zulk een volk gaf Hij ons over. Geen wonder! Zulke zonden, zulke straffen! Het was dat zelfde volk, (hetgeen wij te voren reeds hebben opgemerkt) daar wij sedert lang mede gehoereerd hadden; welks zeden en gebruiken wij hadden overgenomen; dat w,j in opstand tegen de wettige Overheid, in het verbreken der wettelijke banden nagevolgd hadden. Onze oude geloofs- en bondgenooten verlatende, hadden wij ons met dat volk vereenigd en verbonden. Zij, die wij als redders beschouwd begeerd, ingeroepen hadden, kwamen om ons in de diepste ellende te storten.

Naauwelijks was de daad van afval volbragt, of de Franschen overweldigden dit gansche land, maakten ons'aan zich onderworpen en dienstbaar. Zij ontnamen ons wat wy reeds hadden, en gaven ons hunne heillooze beginselen, hunne zoogenaamde vrijheid, bestaande in alles omver te werpen e verwoesten en in den grond te bederven, terug. Het was len tijd van verbreking van alle Goddelijke wetten van vernietiging van alle oude instellingen. Zoo in het burgerlijke als in het Godsdienstige werden nieuwigheden ingevoerd, geschoeid op den leest onzer atheïstische en losbandige Fransche voorgangers en meesters. Maar met dat invoeren van nieuwe dingL ging gepaard beginselloosheid, onvastheid, onbestendigheid; zoodat er veel werd afgebroken, weinig opgebouwd; en werd er ook iets tot stand gebragt , het werd ras weder vernietigd en door iets anders vervangen. Tot in het bestuur der zaken toe maakte de eene vorm van regering plaats voor Z anderen , om ook weder spoedig met een derden en vierden verwisseld te worden. Intusschen bleef men hetzelfde doel in het oog houden; omverwerping der ware Godsdienst en van al datgene, hetwelk de Godsdienst gesticht. ^1 tot instandhouding dér maatschappij. De geregtigheid werd dienstbaar

Sluiten