Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ring en maakte nieuwe feesten op eigen gezag. Zoo het voorkwam, maakte jerobeam in het wezen van de Godsdienst geene verandering ; verandering slechts in vorm en bestuur; meerder vrijheid en gemakkelijkheid gaf hij. Tc dien tijde zullen velen dit wel als wijze en voorzigtige Staatkunde, ten minste als maatregel door de ongewone, omstandigheden noodzakelijk gemaakt, geroemd hebben. Te meer, omdat salomo reeds de dienst van Astóreth, Milcom en andere afgoden, nevens de dienst van den waren God, in het openbaar geduld, begunstigd, ja daarvoor heiligdommen gebouwd had. Het volk was hierdoor immers verdraagzaam en vredelievend geworden, jegens belijders van andere Godsdiensten. Maar de God van Israël oordeelde anders dan jerobeam en die hem prezen. Deze zaak werd den Koning en het volk tot zonde. De straf volgde op de misdaad. De Heere bragt kwaad over het huis jerobeams en Isiaël werd geslagen, gelijk een riet, dat in het water omgedreven wordt. Dat volk is bezocht geworden, van dien dag af aan, met ramp op ramp, met oordeel op oordeel, tot de eindelijke, geheele verwoesting toe. Gelijk ahia, de Profeet, met de aankondiging van het Goddelijk misnoegen, tot Koning en volk is gezonden geworden , hoewel zonder vrucht op hunne verdwaasde gemoederen.' De geschiedenis staat beschreven, en is zij niet ons tot voorbeeld en waarschuwing geschreven?

Slaan wij ons oog op hetgeen na de jaren 1813 en 1815 met de Hervormde Kerk in Nederland is gebeurd.

Bij de Staatsomwenteling in de genoemde jaren zijn de gezindten buiten onze Kerk niet alleen op gelijken voet met de Hervormde Kerk en in het bezit gebleven van al hetgene dat zij sedert het jaar 1795 verkregen hadden; maar do Roomsche Kerk is meer dan de Protcstantsche bevoorregt geworden. De Roomsche Kerk in dit ons land is geheel afzonderlijk onder een eigenen Minister van Eeredienst (een nieuwe titel en post) gestfld geworden. Beze soort van eer mogt de Gereformeerde Kerk niet genieten, onaangezien dat zg (ge-

Sluiten