Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

verkregen. Billijk mogt men verwachten vernietiging der Fransche wetten, invoering van zulke, die gegrond waren op en overeenkwamen met de Goddelijke Wet. Daar is niets van deze verwachting geworden; wij hebben den door God geopenden weg niet ingeslagen; wij zijn gebleven op den weg der verkeerdheid, en hebben ons, zoo mogelijk , nog verder van God verwijderd.

Veel was er te zeggen over betgeen bij de omwenteling in het gedenkwaardig jaar 1813 en bij de vernieuwde redding ten jare 1815 heeft plaats gehad, ten opzigte van de gronden waarop ons Staatsbestuur is gevestigd geworden ; van de Grondwet des laftds en andere nieuwe wetten en instellingen; van het gedrag tevens, door volk en regeerders daarbij gehouden , te toetsen aan Gods Woord. Maar dit ligt grootendeels buiten ons bestek. De onpartijdige geschiedenis is begonnen daarover haar licht te verspreiden. Dit algemeene zij hier gezegd, naar onze overtuiging en ondervinding.

Men is te werk gegaan naar de beginselen van het Liberalisme, dat in Frankrijk en elders heerschte en veld won. Over het geheel is alles, na de omwending van zaken , op denzclfden voet gebleven; hoogstens is aan het oude een andere vorm gegeven geworden. Fransche benamingen zijn met. Nederlandsche verwisseld, het Fransche in de zaken is niet verwijderd geworden. Meer en meer hebben wij van tijd tot tijd de nationale zeden en gebruiken onzer voorvaders veria*: ten en die van vreemden overgenomen. Het echte, eigendommelijke karakter onzer natie is bijna niet meer te onder. kennen. De Nederlander heeft zich in een kleed gestoken , dat voor een deel aan den Engelschman, voor een ander aan den Duitscher, meerendeels: aan den Franschman ontleend is; dat bovendien, wie weet hoe veel lappen tot versiering heeft, die nog andere volken in en buiten Europa dragen. Zouden onze vaderen ons herkennen, zoo zij tot ons terug konden keeren ? Hoogmoed , .weelde, dartelheid , zucht tot ijdel, luidruchtig vermaak , tot alles wat de zinnen streelt, is doorgedrongen en heeft heden ten dage eene ontzettend»'

Sluiten