Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bijbel waarheid is , of in vroeger tijden waarheid geweest is en wat door on*nu behoort aangenomen of niet aangenomen te worden, zonder dat.de rede zich om hoogere openbaring behoeft te bekommeren. Het gevolg is, dat men de dusgenaamde verborgenheden des geloofs ter zijde zet ja bespot, en wat het voorgeslacht daaromtrent geloofd en beleden heeft, als nu den verstandige onwaardig en voor den denkenden geest onhoudbaar beschouwt. Men belacht de oude zamenstellen van Godgeleerdheid, en nogtans hebben wij in onze dagen bijna zoo vele systhema's als er zich noemende Godge-

leerden zijn. , ,

Met een enkel woord willen wij gewagen van de bediening der Bondzegelen, zoo als die thans, op kerkehjk gezag , geschiedt. Het is in onze dagen den Leeraren vrygelaten de bediening des Heiligen Doops aan ouders «f doopgetuigen e weigeren; den Doop der kinderen u.t te stellen, totdat er Ten zeker getal op den Doop wachtende kinderen bijeen is vergil Dat beet doopdag houden, en dat zal moeten strekken om de doopsbediening plegtiger en ^rukwekkender te maken! Zelfs zijn er niet weinige Leeraars die duidelijk genoeg te kennen even, dat de Mennonieten zoo groot onggelijkSniet hebben, dat zij den kinderdoop onwettig en onnoodig achten. E zijn er die het ronduit zeggen, wanneer Tov'r den kinderdoop prediken volgens den• Kateehismus ^r Hervormde Kerk. ' Met welk gemoed^ kan dooi-zulken de Doop worden bediend aan de kinderen der geitel-De bediening des Heiligen Avondmaals geschiedt op eemge plaatÏn deravonds; mfsschien om het bijgeloof in eene eeuw van ongeloof te keer te gaan. Het Heihg Av0nhdm^in"la^^! gehouden worden, tenzij dat de Leeraren, bij hunne Voor l^LZrei nen, aan de gemeenteleden eemge vragen Z tdoording voortellen, die geen ^«"T^t antwoorden kan. Vragen die onvolledig, dubbelzing ^ felachtig zijn. Vragen die, ja ecnige waarheid bevatten maar u dfe Jaarheid'verzwijgen , welke de ' 1 men, door ze te beantwoorden, aflegt, duidelijk, bepaald,

Sluiten