Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

volkomen en dus opregt doet zijn. . Op deze vragen kan een Pelagiaan en Remonstrant even zoo goed, indien niet beter, ja zeggen dan de Gereformeerde. Geen wonder, deze vragen en hare invoering staan in verband met de vrijheid door de Synode verleend, met aanprijzing, om ook belijders van de Remonstrantsche en andere afwijkende leer, aan de Avondmaalsviering der Hervormden toe te laten.

Jammervol is de oefening der kerkelijke tucht in onze dagen. Evenzoo het herderlijk opzigt der Leeraars; evenzoo het kerkelijk Godsdienstig onderwijs. Geregelde huisbezoeken worden in de meeste gemeenten nagelaten; openbare katechizatiën zijn in grootere gemeenten aanmerkelijk verminderd, ten platten lande bijna geheel te niet gegaan. De opleiding van jonge lieden tot het afleggen van belijdenis wordt in de aanzienhjkste gemeenten meerendeels overgelaten aan Katechizeermeesters en Meesteressen van denzelfden stempel als de meeste Leeraren; terwijl zij daartoe onderwijsboekjes gebruiken , ingerigt naar de leer die algemeen gepredikt wordt. De aldus en niet zelden met haastigen spoed gevormde leerlingen, worden lidmaten der Kerk op eene oppervlakkige, onvolledige, onbestemde belijdenis, en voorts aan zich zelve gelaten; geen Leeraar bemoeit zich verder met hunnen opbouw in kennis of Godzaligheid.

Maar wat melden wij van dit katechetisch onderwijs ! In den jare 1818 zijn de hoogescholen in Nederland, wat het Godgeleerde aangaat, van Gereformeerd, Algemeen Protestantsch geworden; de Hoogleeraren in de Godgeleerde wetenschappen mogen onderwijzen zoo als zij willen; hunne betrekking tot de Kerk is in de jongste tijden een onbeslist vraagpunt geworden. De kweekscholen der Kerk kunnen . indien Gods voorzienigheid niet tusschen beide treedt, geen echt Hervormde Herders en Leeraars meer opleveren. Wien is het onbekend, wat in deze tegenwoordige dagen mondeling geleerd en in druk verspreid wordt; evenzeer toegejuicht als door duizenden in hoofd en hart opgenomen, dat verder afwijkt van waarheid, dan het oosten van het westen is; en

Sluiten