Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aangevallene punten, in de voorstelling van bet Evangelie e. in de leer der Bondzcgelen voornamelijk, den voe der ou dere G geleerden bleven volgen. Ik herinner mij nog de kaïn der vromen van dien tijd, in de Amsterdamsehe gemefnte, bij het overlijden der Predikanten ~ koop alsof met dezen de hoop vergaan was, daar op de

^demlen «at -genaamde nieuwe lieht ook reeds doorgeer;;! er ~* ^^^^Si

die men onder de GodvrucUigen

Ai* slpohts weinigen die hunne Kieeueicu

*U d — ™» -I bunne

' j „ maaffden waren te zamen in slaap

mord Wiize en dwaze maagoen waic»

taliën Enkelen vond men hier en ginds, die, nog besche

fen aoor het oude lieht der waarheid, opgevoed in en vast „lende aan de echte leer van Gods Woord en e Hvormde Kerk, zich niet vergenoegen konden met eenever

npdprieheid in zelfverloochening, in atscneiain,, v !!ld in he leiden van een teeder, naauwgezet en heilig en Zoodanige beproefde Christenen waren ook toen zeld-

sr - -

riger geworden dan bij ^ afval, 1795, heeft

Na het gebeurde in het jaa va k ^..^

er -^^^.^^^ -Idenkenden durfde den plaats gehad. Niemand hij predikstoel enkele

mond. ontsluiten. H*^»^ f6 Jgeschiedde onder malen nog waarschuwen e. vermane g ^

bedekte bewoordingen. l>e vrome i

Sluiten