Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

#

steeds meer verkeerdheden in voorgangers en leden. Mannen van kunde , geleerden , aanzienlijken in den lande, mannen, onbesproken van zeden, achtingwaardig van gedrag, gordde* zich aan en deden een ieder het zijne tot openbaring des bederfs, tot beteugeling van het kwaad. Ook Leeraren der gemeente gaven openlijk getuigenis, in hunne redenen en in schrift, tegen den heerschenden tijdgeest. Men mag zeggen dat de eere Gods en Zijns Woords, de eer der Gereformeerde Kerk, door de zoodanigen js gehandhaafd geworden; dat zij het ongeloof en het liberalisme hebben bestreden. Men moet erkennen dat zij de valsche leer hebben aangetast, de list en het bedrog harer aanhangers onbewimpeld aangetoond en openbaar gemaakt; ja, men kan niet loochenen dat zij de zuivere leer der waarheid, zoo ver zij konden, alom verspreid, dat zij krachtig opgewekt, vermaand en gewaarschuwd hebben. Het tijdstip scheen aangebroken van ontwaking uit den langen, diepen slaap; onder de dorre doodsbeenderen scheen beweging te zijn ontstaan.

Wie van de opregtcn, die in de behoudenis van Kerk en vaderland belang stelt, heeft niet God hartelijk gedankt en vuriglijk gebeden, dat de opgewekte ijver niet mogt worden uitgebluscht en de aangewende pogingen tot herstel de regte uitwerking mogten hebben? Wie heeft niet biddend gewenscht, dat de uitgegane roepstemmen en de opgehevene klaagstemmen, door de bewerking van des Heeren Geest mogten doordringen tot het hart van den Koning, tot de harten van de Leeraars en Opzieners der Kerk, tot het hart van al de inwoners des lands, tot het hart van eiken belijder der Godsdienst !

Wat is er gevolgd? Gelijk christüs in de dagen Zijns vleesches geen ingang vond, maar wel verbittering wekte bij de Farizeeuwen en Schriftgeleerden, en de waarheid door Hem verkondigd, meest het harte trof des volks, zoo ook ondervonden het deze Zijne navolgers. Zij spraken en schreven, zij klaagden en verzochten ; maar de opperhoofden in de Kerk

Sluiten