Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hebben niet de minste verandering in hunne wijze van doen gemaakt; de Leeraren zijn voortgegaan , als altijd, in het prediken en verspreiden hunner leer. Het volk van Nederland als zoodanig, heeft zijne ooren gesloten ook voor deze roepstemmen. In tusschen is de opwekking bij de leden der Hervormde Kerk gebleven, meerder geworden, ' en heeft zich Terder uitgebreid. Gevoel van onderdrukking, bij gezigt van waarheid en regt, baarde misnoegdheid in zeer vele harten. Men had het juk bemerkt en kon het met langer met zwijgende onderwerping dragen. Een groot getal dergenen die de zuivere waarheid aankleven, hebben opgehouden met het bijwonen van de openbare Godsdienst in de Kerken. Vervolgens hebben eenige Leeraren geweigerd, wetten, door het tegenwoordige Kerkbestuur uitgevaardigd , als strijdig met hun geweten , te gehoorzamen, en zijn uithoofde daarvan uit hunne bedieningen ontzet geworden. Deze Predikanten hebben niet geschroomd, na hunne ontzetting uit de Evangeliedienst, op verscheidene plaatsen te prediken, de Bondzegelen te bedienen , Ouderlingen en Diakenen of aan te stellen, of te bevestigen. In deze werkzaamheden zijn zij ijverig voortgegaan, in weérwil van vervolgingen tegen hen aangerigt. Smaad en spot, pleidooijen voor meer dan ééne regtbank gevoerd, een zwervend, mocitevol leven , geldboete, tot aanmerkelijke hoogte geklommen, gevangenis van soms Jangen duur, ontberingen van allerlei aard, hebben zij zich getroost. Zij hebben het alles verdragen, en in spijt van kerkelijk en wereldlijk geweld, zijn zij in hunne ziens- en handelwijze volstandig gebleven. Een goed deel des volks hoorde hen gaarne, andersdenkenden, maar onpartijdigen hadden hen liefst buiten vervolging gezien. Terwijl hunne zaak veel besproken, hier in bescherming genomen, ginds verworpen werd, anderweegs in het midden gelaten, vormde zich eene gemeente om hen henen; velen vereenigden zich met hen, beschouwden hen als wettige, ten onregt afgezette Leeraars, wilden in hun leed deelen , van hunne dienst gebruik maken. Zoo ontstonden

Sluiten