Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

voorspoed gehad, minder bederf, meerder miverheid had vertoond; indien vele duizenden, van ongeloof eu^ bijgeloof losgemaakt, de waarheid hadden gehuldigd, die zij nu niet gekend, of niet erkend hebben; indien zooveel bestrijders der Kerk hunne vijandschap hadden afgelegd, die nu de wapens in de hand hebben gehouden tot hun einde toe; indien zooveel twist- en scheurmakers, zooveel verspreiders van dwalingen , zich gevangen hadden gegeven onder de gehoorzaamheid des geloofs, die zij nu hardnekkig hebben geweigerd; indien zooveel beginsel- en zedelooze naamchristenen, zooveel van ware heiligmaking ontblootte Godsdienstigen, in waarheid tot dien Heiland, wien zij met den mond beleden , waren bekeerd geworden. Maar hoe zou dan het eerste Evangelie vervulling ontvangen hebben? hoe zou dan de vijandschap , in het Paradijs gezet, hoe dan de strijd, de verdrukking der Kerk, bepaald en voorzegd, hebben plaats gevonden ? Daar kunnen zooveel vragen gedaan worden, als hetgeen bestaat, niet is naar onze wenschen. Vooral, zoo.wij dit weleer gezegend land liefhebben en der Kerke in dit land het goede gunnen, en wij treuren bij het gezigt van den toestand der Kerk in Nederland, ja dan dringt zich de vraag op onze lippen: «waartoe aldus, waarom niet anders?" Maar is er onregtvaardigheid bij God? Dat zij verre. Eere zij Hem, voor Zijn Woord, al ware het dat slechts enkelen het geloofden tot hunne zaligheid ! Eere zij Hem, voor de behoudenis van die enkelen, al verwierpen ook al de overigen den raad Gods! Zullen wij moeite doen om al de wegen Gods te verklaren, om alle bedenkingen daartegen op te lossen? Neen! dat ons hart ruste in Gods wil, onze mond stille zij voor Hem! dien Eenige navolgende , die gesproken heeft: «Ik danke U, Vader! Heer des hemels en der aarde! dat Gij deze dingen den wijzen en verslandigen verborgen hebt, en hebt ze den kinderkens geopenbaard. Ja , Vader! alzoo is geweest het welbehagen voor U!"

Het voegt ons, en daarbij zullen wij rust vinden, als Gods wegen met Zijne Kerk hooger dan onze wegen zijn; het

6

Sluiten