Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

voegt ons, het oog te vestigen op de hooge, onbegrijpelijke Majesteit. Hij gaf aan alle schepselen het aanwezen. Al wat bestaat is Zijn eigendom. Hij, als vrijmagtig Opperheer, doet met het Zijne wat Hij wil. Of heeft de pottebakker geen magt over het leem dat zijne hand fatsoeneert? Zal het maaksel tot zijnen maker zeggen: «waarom hebt gij mij aldus gemaakt?' God heeft alles gewrocht om Zijns zelfs wille; ook den goddelooze tot den dag des kwaads. Wij gelooven en belijden dat God zich heeft geopenbaard en dat Hij gehandeld heeft gelijk Hij is: zoo regtvaardig als barmhartig; zoo barmhartig als regtvaardig. Onze God is vlekkeloos heilig, onkrenkbaar regtvaardig, oneindig wijs; Hij is ook goed, lankmoedig, genadig en ontfermend. Onze God is een God die zich verheerlijkt in het straffen der zondaren, moedwillig van Hem afgevallen, hardnekkig tegen Hem opstaande; maar die zich evenzeer verheerlijkt in het verlossen en zaligen van zondaars, uit enkele goedertierenheid, zonder eenige aanmerking hunner werken. Onze God is een God, die opstaat en het aardrijk oordeelt; want Hij bezit alle natiën; Hij is de Rigter, die vonnis velt; in één oogenblik spreekt Hij over een volk en koningrijk, om het uit te rukken, af te breken en te verdoen.

Als dan de Heere een volk verlaat in zijnen vrijwilligen afval en voortgang in de ongeregtigheid, na vele vermaningen en tuchtigingen; als Hij het overgeeft aan het goeddunken zijns boozen harten, om in zijne eigene wegen te wandelen; als Hij over dat volk het oordeel van verharding zendt'- en heeft Hij aldus niet gedaan met Israël, met andere volken? — waar of op wat wijze zullen wij dan anders leeren berusten in dien weg?

En als nu de Heere met het volk van Nederland, Zijn volk weleer, in tegenheden handelt; als de lichtende vonkskens, die nog blinken, door Zijnen adem niet worden aangeblazen; als Hij genade en Geest onttrekt; als Hij Zijn Woord wegneemt, Zijne Kerk naar elders verplaatst; als Hij het overblijfsel, Zijne trouwe knechten % geliefde kinderen,

Sluiten