Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

uitstorten, en met dien Geest genade en verlossing geven. Dierbare waarheden, laatst plegtanker der zinkende ziele! Maar de Almagtigc doet niet alles wat Hij kan doen. Hij doet alleen datgeen wat Hem behaagt. Het is geen wettig besluit, dat gemaakt wordt van Gods magt tot Zijnen wil. De Goddelijke almagt kan' en mag het voorwerp zijn van een toevlugtnemend geloove, maar het vol verzekerd geloof heeft niet en kan niet hebben eenigen anderen steun dan de uitdrukkelijke verklaringen en de onfeilbare beloften Gods.

De ondervinding heeft het zoo dikwerf geleerd dat veel Godvrucbtigen in donkere wegen, met opzigt tot den staat van land en Kerk, werkzaam zijnde met vurige smeekingen, toegang meenden te hebben tot den troon der genade, om toenemenden ijver, vaardigheid, vertrouwen of hoop in hun bidden. Waaruit zij het besluit trokken tot zekere verhooring hunner gebeden; aangezien de Heer (zeiden zij) verhooren wil, als Hij te bidden geeft. Nu stelden zij vast dat hunne zoo hartgrondig opgedragene, immers betamelijke, immers Gode welgevallige begeerten vervuld zouden worden. Nu schuddeden zij zorg en kommer af en stelden zich gerust, terwijl, helaas! hunne verwachting niet kwam, zelfs het tegendeel gebeurde van hetgeen zij gehoopt hadden en zij te laat zagen dat zij zich hadden bedrogen. Voorzeker niet om de verkeerdheid hunner biddende werkzaamheid op zich zelve beschouwd , maar omdat zij mistastten in den grond van hun hopen en vertrouwen. Zal onze hoop goeden grond hebben en ons vertrouwen niet worden beschaamd gemaakt, dan moei die voortvloeijen uit en steunen op uitdrukkelijke beloften Gods in Zijn Woord.

Vinden wij nu in dat Woord zoodanige beloften voor de zaak waarvan wij handelen, die ons blijde kunnen doen zeggen: »Ja er is voor Nederland en de Kerke Gods in ons midden nog hope!"

Beloften voor 's Heeren Kerk op aarde in haar geheel genomen en voor elk lid der Kerk, wat hem aangaat als erfgenaam der zaligheid, die zijn er lot onze overvloedige ver-

Sluiten