Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Is dat niet, totdat, het einde van der Heidenen tijd zal zijn gekomen? Wij leiden er uit af, dat bij de bekeering der Joden geene groote uitbreiding der Kerk uit de Heidenen zal plaats vinden; integendeel, dat dan geene Heidenen meer tot de Kerk zullen worden toegebragt, aangezien dan het getal der uit hen toe te brengenen vol zal wezen. En hoe dan met de geloovigen uit de Heidenen ? Israël is, volgens paülus , »de wortel, die de takken draagt;" waarom zullen wij niet zeggen, dat die wortel blijft? dat de gemeenten uit de Heidenen in de gemeente van het toegebragte Israël ingelijfd, tot ééne, om dus te spreken, Abrahamitjsche Kerk zullen vereenigd worden ? Hoe dit echter wezen moge , van een bloeistaat der Kerk, en wel spoedig te wachten , vinden wij hier geen spoor. En hoe men zich ook den staat der Kerk in de laatste dagen der wereld voorstelle, hoe kan dit ons gegronde hope geven op herstel der Kerk in ons vaderland? Of zal men meenen dat het nog overgebleven goede, of hetgeen zich als goed schijnt te vertoonen, bewijs oplevert vah genadige gezindheid Gods te onswaarts? Wij handelen veiligst, wanneer wij onze hoop op Goddelijke ontferming en hulpe gronden op wederkeering tot Hem en Zijne dienst van de zijde eens afgevallenen volks. Bespeurde ik boete en bekee-; ring, gewis ik zou moed vatten. Nu zeg ik: »wachter! wat is er van den nacht?" De wachter zegt: »de morgenstond is gekomen en het is nog nacht!" Komt er geen bekeering, wordt het verbond met den Heere, door Nederland verbroken , niet weder opgerigt, wat mag en kan ik dan anders, dan vreezen voor nog zwaarder oordeelen over deze gemeenten, waar de Heer vroeger zegen deed stroomen , voor nog dikker duister over de Kerk, waar eens het licht zoo helder heeft geschenen !

wat is onze b0epin6?

Ofschoon, onzes inziens, hetgeen zich in de laatste jaren

Sluiten