Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

in de Kerk van dit land goeds en hoopgevends geopenbaard heeft, niet van zoodanigen aard schijnt te zijn, niet zoodanige risting te nemen, niet tot zulke uitkomsten te leiden, als wij tol wezenlijk en grondig herstel des vervals noodig achten ; ofschoon de verwachting van eenen betereii Kerkstaat, naar ons begrip voorbarig en niet door de Heilige Schrift genoegzaam ondersteund is, ja in allen gevalle niets afdoet voor de herstelling der Kerk in Nederland; zoo blijft er nogtans voor ons en voor ieder belijder, voor ieder inwoner in Nederland, die slechts met den mond de Waarheid belijdt, eene roeping van Godswege; — eene roeping van dien God, die gezegd heeft: «Zoo waarachtig als Ik leve, Ik heb geen lust aan den dood des goddeloozen; bekeert u; want waarom zoudt gij sterven!" van dien God, die ook nu nog Zijne stem doet hooren: »Keert weder, gij afkeerige kinderen, en Ik zal uwe afkeeringen genezen!" Trouwens, wij zullen niet zeggen, dat de Heer gesproken heeft: «bidt niet meer voor dit volk !"

DE ROEPING VAN NEDERLANDS VORST EN VOLK.

Als de oordeelen Gods op aarde zijn, moeten de inwoners der wereld geregtigheid leeren. Eene opregte bekeering is het eemge middel om de straffen der zonden te ontgaan, van oordeelen bevrijd, behouden te worden. Zal er bekeering komen, dan moet een ieder van zich zeiven beginnen. De Heer roept Nederland , volk en Koning, om hunne oogen te openen voor den jammerlijken staat, waartoe afval van Hem land en Kerk gebragt heeft; voor het verderf dreigend oordeel, dat om dien afval op ons rust. Een iegelijk keere in tot zijn eigen hart! Daar is de bron van het kwaad. Een ieder onderzoeke zijne wegen; spore de ongeregtigheden op, waaraan hij schuldig staat; trachte te leeren kennen wat het is, dat een ban gebragt heeft over zijn huis, over zijn beroep , over al zijn doen en laten. In zulken weg kan ieder

Sluiten