Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

niet van ons te nemen, maar dien mildelijk uit te storten tot verandering. tot vernieuwing onzer harten, om ons aldus weder in Zijne gunst op te nemen en tot Zijn volk aan te nemen, ter eere van Zijnen heiligen naam.

UITZIGT.

Wanneer mijne opwekking is als van een die roept in de woestijn, en geen gehoor, geene navolging vindt; of als maar een enkele, hier en ginds verspreid en onder de menigte verloren, die stem opvangt en zijne roeping verstaande, haar beantwoordt, is er dan niets anders overig dan in moedeloosheid neder te zitten, treurende over vruchteloozen arbeid? Zeker, daar is uitzigt voor den oprcgte , ook in het ergste geval. Hij mag niet moedeloos zeggen: »Het is vergeefs! de Heere heeft mijner vergeten!" Naar den Woorde Gods is het bovengemelde de roeping der Godvreezenden en de eenige weg tot behoud; het is evenwel niet slechts hunne verpligting, dien weg te betreden: het is meer, het is hun voorregt dat te mogen doen, waar hun persoonlijk belang naauwst mede verbonden is. Want op de zoodanigen is het oog des Heeren; Hij ziet in gunst op hen, die Hij in eenen boozen tijd, in eenen algemeenen afval van het volk, ootmoedig, teeder, ijverig en getrouw bevindt. Neen! hun arbeid zal niet ijdel wezen in den Heere; Hij telt hunne zuchten en vergadert hunne tranen in Zijne flesschcn; hunne klagten en gebeden zal Hij' geenszins verachten. Om tien regtvaardigen wilde God Sodom sparen. Maar indien de hooge en verhevene Rigter land en volk verderven en Zijne Kerk van hier wegnemen wilde, zij, de getrouwen in het land, zouden hunne zielen als een buit wegdragen. Zij zullen beveiligd worden; een ieder hunner in het bijzonder, zij allen gezamenlijk. Verloren gaan kunnen zij niet. Zijn ze niet de eigendom des Heeren? Hoe, zou Hij ze dan niet versteken in Zijne hutten ten dage des kwaads? Hij zal ze verschoo-

Sluiten