Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

nen, gelijk een man zijnen zoon verschoont, die hem dient, Of Hij zal ze tot zich opnemen in heerlijkheid, zoodat hun oog de bitterheid niet aanschouwe. Voor hen is de belofte Gods, door de dienst van jeremia aan bardch gegeven (Jer. XLV): »Alzoo zegt de Heere, de God Israëls, van u, o barüch ! gij zegt: »wee nu mij , want de Heere heeft droefenis tot mijne smarte gedaan; Ik ben moede van mijn zuchten en vind geene ruste." Zoo zegt de Heere: zie, dat Ik gebouwd heb, breek Ik af, en dat Ik geplant heb, ruk Ik uit, zelfs dit gansche land. En zoudt gij u groote dingen zoeken? zoek ze niet: want zie, Ik breng een kwaad over allen vlecsche, spreekt de Heere; maar Ik zal u uwe ziele tot eenen buit geven, in alle plaatsen daar gij zult henentrekken." ®p hen past hetgeen geschreven staat bij den Profeet ezechiel (Hoofdst. IX), van don man met linnen bekleed en van een schrijvers inktkoker voorzien, die bevel ontving om een teeken te stellen op de voorhoofden der heden die zuchtten en uitriepen over alle gruwelen, die in Jeruzalem werden gedaan, Een teeken dat hun het leven redde, als de Verderver kwam om te slaan en te dooden.

Zijn er nog zulke getroitwen onder ons? Met die wil ik mij vereenigen in de erkentenis van het oordeel dat rust op een bedorven volk en eene afvallige Kerk, in het billijken van Gods handelingen, in het heiligJijk aanbidden Zijner Majesteit , in het bukken voor Hem, als weleer Koning josia , met bewogene en boetvaardige harten. Met die wil ik klagen en weenen over de breuke en de verlating. Met die wil ik het alles in 'sHeeren hand overgeven, stil en onderworpen zijn onder 'Zijne vrijmagtige beschikkingen; kruis en leed gewillig dragen; spot en smaad van de kinderen der zorgeloosheid zonder tegenspraak lijden. Met die wil ik aanhouden in het bidden, in het zoeken van genade en hulpe , in het verwachten van den Heere, hetzij Hij met gerigten of met gunstbewijzen komt; in het werpen van al onze zorgen op Hem, in het rusten op Zijn Woord. Met die wil ik mij afzonderen en onderscheiden van de ongeloovige wereld , van

Sluiten