Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het kwade wijkende, niet slapend, maar nuchteren zijnde, de lendenen omgord, de lampen brandende houdende. Met die, eindelijk, wil ik de zuivere waarheid en leere van Gods Woord steeds Trïijven onderzoeken, om daarin meer en meer geoefend te worden, daaraan te blijven vastkleven, en die, waar het gevorderd wordt, onbeschroomd en openlijk te belijden.

Moge het mij en hun gegeven worden, ons van het aardsche los te maken en oog en hart hemelwaarts te verheffen, zoekende niet de dingen die beneden, maar die boven zijn!

Ach, hoe weinig tijds blijft ons over! Wel hem, die zijne dagen telt, waardeert, gebruikt te zijner toebereiding voor de eeuwigheid, die nabij is, die wij spoediger dan wij denken , kunnen intreden.

Het is mij goed, nabij God te zijn en niets te begeeren boven Zijne zalige nabijheid en gemeenschap. Is Hij , de Algénoegzame , ons deel, dan immers hebben wij genoeg , in het leven en in het sterven.

Konde ik allen die God in waarheid wenschen te dienen , in mijne begeerte doen deelen, ik zou hun toeroepen: Laat ons meest in het verborgen voor den Heere werkzaam zijn ! Zalig, zalig eenzaam; met God gemeenzaam! Daar stort men vrij zijn harte uit, daar spreekt men tot God , als een vriend met zijnen vriend. Daar openbaart zich de ontfermende Vader aan Zijne kinderen, daar vertegenwoordigt zich de medelijdende Hoogepriester, te hulp komende aan de ellende Zijns volks; daar komt de Geest onze zwakheden mede ter hulpe en bidt voor ons, als wij niet weten te bidden, gelijk het behoort. Daar getuigt Gods Geest met onzen geest dat wij kinderen Gods zijn, en doet ons roepen: »Abba, lieve Vader!"

Hierbij is ons onbedriegelijk uitzigt, dat, wat er ook gebeure, als de toekomst ontsluijerd wordt, — zoo ook alles het onderst boven werd gekeerd en verwoest, zoo ook de aarde daverde en het gebergte verzet werd, — wij veilig zijn in de hoede des Almagtigen en eene schuilplaats zullen vinden in

Sluiten