Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Art. 14.

Zij betalen bij hunne installatie f 2,50, waarvoor zij een exemplaar van het reglement ontvangen. Verder betalen zij/"2,— op de eerste bijeenkomst na de kerstvacantie, en f 2,— op die na de paaschvaeantie.

Art. 15.

Na gelukkig volbracht examen (waarbij ook het semi-candidaatsexamen der theologen gerekend wordt) betalen zij ƒ1,—; bij het behalen van >cum laude" f 2,—.

Art. 16. De leden hebben het recht:

1°. tot het voorstellen van leden, bedoeld in art. 10, 2°. tot het introduceeren van een of meer personen met goedvinden van een der bestuursleden, 3". tot het ontvangen van een gratis exemplaar der »Berichten", 4°. tot interpelleeren,

5°. tot het voorstellen van wetsveranderingen.

Art. 17.

De verschuldigde gelden (behalve entrée en contributie) worden geïnd op de vergadering, nadat zij zijn vastgesteld.

Bij verzuim wordt, tenzij het lid afwezig is, het gezamenlijk bedrag telkens met f 0,10 verhoogd.

Art. 18.

Met 3/i der geldig uitgebrachte stemmen kan iemand van zijn lidmaatschap vervallen worden verklaard. Verder gelden hier de bepalingen van art. 11 al. 2 en 3.

C. DE BUITENGEWONE LEDEN.

Art. 19.

Om tot buitengewoon lid benoemd te kunnen worden, moet men minstens twee jaar lid van het gezelschap geweest zijn en aan zijn geldelijke verplichtingen voldaan hebben.

Sluiten