Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Art. 20.

Deze benoeming geschiedt met «/, der uitgebrachte geldige stemmen. 5 °

«nflhrf vPlJaat!°P dG vergade™g. volgende op die, waarop schriftelijk bedankt is. p

Art. 21.

De buitengewone leden mogen alle vergaderingen bijwonen en hebben daar adviseerende stem.

Indien zij dit verlangen, worden hun convocatie-briefjes toegezonden voor de gewone vergaderingen.

D. DE CORRESPONDEERENDE

LEDEN.

Art. 22.

alml°t f?rra?°°deerend M benoemd te worden, moet men getoond hebben de belangen van .Eltheto", en, met dit gezelschap samen, die der Zending te willen behartigen

stemmenben0eming ***** "* 'A der uitSe"e geldige

Art. 23.

De correspondeerende leden hebben reeht om alle vergaderingen bij te wonen en hebben daar adviseerende stem

Zij ontvangen op verzoek convocatiebriefjes van de gewone vergaderingen. B

E. DE EERE-LEDEN.

Art. 24.

Tot eere-leden worden personen benoemd, die zich op het gebied der Zending bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt

Deze benoeming geschiedt indien alle geldig uitgebrachte stemmen zich daarvóór verklaren.

Art. 25.

Zij hebben dezelfde rechten als de correspondeerende leden

Sluiten