Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Art. 32.

Bij staking van stemmen over zaken, heeft hij beslissende stem. Art. 33.

Hij belegt op schriftelijk verzoek van minstens vijf leden eene buitengewone vergadering binnen 3 X 24 uur nadat de aanvrage geschied is.

G. DE AB-ACTIS.

Art. 34.

De ab-actis houdt notulen van elke vergadering in een daartoe bestemd boek.

Hij voert de correspondentie, behalve waar dit aan den fiscus of aan andere personen is opgedragen.

Art. 35.

In de notulen houdt hij aanteekening van de afwezige en aanwezige leden, van de ingekomen stukken, de voorstellen, de besluiten, de stemmingen, de collecte en den hoofdinhoud van het gesprokene.

Art. 36.

Voor het niet schrijven der notulen betaalt hij f 1,— , voor het niet-medebrengen ƒ* 0,50.

Art. 37.

De ab-actis is verplicht, op boete van f 0,25 voor elk verzuim, de in dit reglement aangebrachte veranderingen, met verwijzing naar de notulen, te noteeren in het officiëele reglementsexemplaar.

Dit exemplaar moet hij op alle vergaderingen bij zich hebben op boete van f 0,50.

De gemaakte veranderingen leest hij op de eerstvolgende vergadering voor, waar ze door hem en den praeses onderteekend worden.

Sluiten