Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hij doet geene uitgaven boven de f 5,— zonder toestemming der vergadering.

Art. 43.

Op boete van f 1,— doet hij schriftelijk rekening en verantwoording van zijn beheer.

De hoofdinhoud hiervan, waarbij ook de verdeeling der gelden is vermeld, wordt in het jaarverslag van »Eltheto" opgenomen.

Art. 44.

Van de inkomsten en uitgaven houdt hij boek.

Bij het uitbrengen van zijn fiscaal verslag of bij tusschentijds aftreden worden kas en kasboek nagezien door twee door den praeses benoemde leden.

Art. 45.

Hij geeft binnen eene week na elke gewone vergadering eene lijst der verschuldigde gelden aan den ab-actis, welke zorgt, dat hiervan melding geschiedt op de convocatiebriefjes.

Art. 46.

Op elke vergadering houdt hij fiscaat.

Voor het vergeten van zijn boekje betaalt hij f 0,25, voor het niet opteekenen eener boete ƒ 0,10.

E. DE VICARIÜS. Art. 47.

De vicarius neemt de plaats in van een der afwezige bestuursleden.

Art. 48.

Op elke vergadering houdt hij contra-fiscaat, waarbij de boeten gelden van art. 46.

Sluiten