Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het armbestnnr, zegt Art. 195 van de Grondwet, is een onderwerp van aanhoudende zorg der Begering en wordt door de wet geregeld. Een ontwerp van wet op dit onderwerp is aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal aangeboden. Welke zijn de grondbeginselen, waarop die wet rust, en zijn het de waren? Zietdaar wat eerst moet worden onderzocht, waarbij de Memorie van Toelichting overwogen dient te worden. Daarna kan men nagaan of de bepalingen der wet goedkeuring verdienen; dit is een tweede punt ter behandeling.

jj Het eerste beginsel, waarop, volgens de M. van T., de wet rust, is het belang, voor den staat, dat dé armoede gelenigd worde met regelmatigheid; voor zoo verre de middelen reiken, die beschikbaar zijn en op eene wijze, dat de luiheid en de lediggang niet bevorderd worden.

Ten tweeden. De zorg der Regering, die zich

Sluiten