Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wordt, dat het domicilie van onderstand eene plaats is, die zij voor tien of meer jaren reeds hebben verlaten. Eaadpleeg hen, die met de zaken van armenbedeeling bekend zijn en zij zullen u zeggen, dat de vierjarige inwoning een verkeerde maatstaf is. Overwegen wij nu de bezwaren, die door den Minister in de M. van T. tegen den anderen maatstaf, de inwoning tijdens het ontstaan der behoefte, zijn ingebragt.

Immers zullen in dat geval, onophoudelijk pogingen worden in het werk gesteld, om de inwoning van allen, wier verval tot armoede men voorziet of vreest, op allerlei wijze moeijelijk te maken.

Nu wil ik gaarne bekennen niet te begrijpen, welke pogingen men daartoe zoude kunnen in het werk stellen, en bovendien schijnt hierbij gedoeld op hen, die werkelijk nog niet in verval of armoede zijn, die door het verminderen van werk of andere plaat selijke oorzaken spoedig buiten staat zouden geraken, om voor zich en hun gezin het noodige onderhoud te verdienen en- voor de zoodanigen zoude ik het zeer wenschelijk vinden, dat zij genoopt konden worden, om zich te verplaatsen en elders middelen van bestaan te vinden: want juist daarin ligt de oorzaak van veel armoede, dat de verplaatsingen naar streken, waar werk is, door de gemakkelijkheid om ondersteuning te vinden, worden tegengewerkt.

Ten tweeden zegt de Minister: "De zwarigheden, bij het stelsel der vierjarige inwoning ondervonden, zouden zich verveelvuldigen, en daaruit zoude voortvloeien, dat eene menigte minvermogenden, die in-

Sluiten