Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

argument, is daarenboven noodig, om de bekendheid met den wezenlijken toestand van den arme te ver-werven, die zoo onmisbaar is, om over zijne behoefte aan onderstand grondig te kunnen oordeelen. Hieruit zoude voortvloeijen, dat de behoeftige niet zoo gemakkelijk onderstand verkrijgen zoude en naar mijne wijze van zien is dit juist een voordeel; omdat ik onderstand over het algemeen als een oorzaak van de toenemende armoede beschouw, en elke bemoeijelijking, om die te verkrijgen, mij uit dien hoofde welkom is.

Een anderen maatstaf voor het domicilie van onderstand verlangende, dan in de wet bepaald is, stap ik van de drie eerste afdeelingen van dit hoofdstuk af, na de opmerking, dat de Artt. 38 en 42, ingrijpen in de regten der diakoniën, die geheel vrij zijn om zoodanige overeenkomsten te maken, als zij goedvinden.

Art. 43. De eerste bepaling in dit art. is strijdig met- de geheele onafhankelijkheid van de kerkelijke armbesturen; zij kunnen bedeeling geven naar goedvinden aan personen, buiten het door de wet gestelde domicilie van onderstand, anderen in het domicilie verblijvende niet bedeelen, zij kunnen een geheel anderen maatstaf voor hunne bedeelingen aannemen, dan de wet voorschrijft. Boven is reeds aangetoond, dat het woord armlastig verkeerd gekozen is en het slot van dit art. bevestigt het. Daar toch wordt de armlastigheid als het ware omschreven door de woorden: behoort (de behoeftige) tot degenen, tot wier ondersteuning deze (burgerlijke of gecombineerde arm-

Sluiten