Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

die aan ieder behoeftige worden uitgereikt; maar er zal met elk eene rekening moeten worden geopend en bijgehouden, en dat wel zoo vele jaren achtereen als de bedeeling duurt; want hoe kan vooruit gezien worden, wie der behoeftigen weder in ruimere omstandigheden zal geraken? Men zegge niet, als die wijd uitgebreide administratie te veel geld kost , mag het armbestuur er zich van ontslaan: immers in het Art. is het verhaal facultatief gelaten door het woordje kan: want zoodanig bestuur, is slechts als een mandataris te beschouwen, en de gemeenteraad als lastgever kan van zoodanig bestuur eischen, dat het verhaal wezentlijk plaats hebbe, wanneer het ken. baar wordt, dat een ondersteunde in beteren toestand is gekomen. En zal zich dan zoodanig bestuur kunnen verantwoorden met te zeggen: wij weten niet, hoeveel de goederen aan Jan of Klaas, voor tien jaren uitgereikt, gekost hebben? Maar, als die bepaling zoo nuttig is, waarom haar ook niet toepasselijk gemaakt op de belooning van arbeid? Als die arbeid bestaan heeft in het stuk slaan van keijen, welk keijengruis van luttel waarde is, of als men, gelijk in Engeland geschied 'is, de steenen uit een veld heeft laten zoeken, om er die vervolgens weder te laten oparbeiden, of als men hoornen heeft laten planten, gelijk in Parijs en zoodanige nuttige verrigtingen meer; waarom wordt dan de schade, die daardoor geleden is, ook niet naderhand op den rijk geworden behoeftige verhaald?

Art 72. De vorderingen bij artt 68, 69 en 70 vermeld enz. In Art. 70 nu leest men: de Art. 68

Sluiten