Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

trekken, niet meer toereikende is om volgens Art. 82 daarmede in de ondersteuning zijner behoeftigen te voorzien, en zal dan aan geen, der armbesturen subsidie verleend worden?

Artt. 83 en 84. Uit deze kan men weder duidelijk zien, wat armlastigheid in den geest der wet beteekent, welke strekking zij heeft om de ondersteuning der behoeftigen tot eene gemeentezaak te maken en de regten der kerkelijke armbesturen te verkorten.

Omdat een der armbesturen met het subsidie volgens het maximum, van de willekeur van den gemeenteraad afhankelijk, niet meer volstaan kan, wordt er een burgerlijk armbestuur opgerigt en dan bij raadsbesluit vastgesteld, aan welke behoeftigen door de kerkelijke en gecombineerde, aan welken door het burgerlijk armbestuur ondersteuning zal mogen worden gegeven.

Het zesde hoofdstuk handelt over bedelaars en landloopers.

In Art. 270 van het B. W. van Strafregt, staat; landloopers of geboefte zullen na het ondergaan van hunne straf ter beschikking van de Hooge Regering blijven, en in Art 274, al wie gevonden zal worden te bedelen enz. zal na het uiteinde der straf in het bedelaarshuis gebragt worden. Het ter beschikking staan en het brengen in het bedelaarshuis, is een preventieve policie-maatregel niet voor de afzonderlijke gemeenten, maar voor het geheele Rijk. Worden nu en te regt de kosten van het straffen van wanbedrijven niet op rekening gesteld van de gemeenten, waarin de wanbedrijvers domicilie hebben; dan be-

Sluiten