Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hoe noodig is het dus, dat wij, der ons toevertrouwde jeugd juiste begrippen mededeelen van hetgeen het zijn eener zaak van haren schijn doet onderscheiden; hoe noodzakelijk is het daarom tevens, dat wij zeiven ons van dit wijdgapend onderscheid ten volle bewust zijn , zullen wij geene aanleiding geven tot eene nog grootere spraakverwarring over Opvoeding en Onderwijs, eene spraakverwarring, die reeds nu alle denkbeeld verre te boven gaat.

Mogen deze volgende woorden eene bijdrage zijn tot ontdekking der waarheid, de spraakverwarring onder ons ophouden en wij elkander leeren verstaan tot onderlinge zamenwerking van één doel, n. 1. de bevordering van het waarachtig heil der kinderen, die aan onze zorgen worden toebetrouwd. Zal dit geschieden, dan moeten wij:

elkander op goede gronden leeren verstaan.

Zullen wij dit, dan moeten de begrippen, die wij ons van deze of gene zaak hebben gevormd met elkander in overeenstemming zijn; zal dit zoo zijn, dan is het noodig dat de eigenaardige kenmerken — wij zouden bijna zeggen: de enkelvoudige factoren — van dit of dat begrip naar waarheid worden aangegeven, en onbevooroordeeld aangenomen. Zeker stemt gij mij dat toe, en Wenscht gij met mij de verschillen na te gaan, waarin onze begrippen onderscheiden zijn.

Reeds dadelijk valt dat onderscheid in het oog, zoo wij letten op de verschillende begrippen aangaande den

Sluiten