Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aard van den strijd, die in den tegenwoordigen tijd gestreden wordt. Immers, gij noemt den strijd, door den Hoog"WelGeb. Heer Baron van Zuijxen van Nijevelt en zijne vrienden een strijd legen Gods Geest, terwijl echter m. i. die strijd een strijd is in den Geest Gods, tot Zijne eer en tot heil der monschheid; een strijd door Hem bevolen die gezegd heeft: »hebt (eerst) de waarheid, en (dan) den vrede lief." Gij noemt dien strijd oud, ■ ook ik doe dat; immers de strijd tegen God en Zijne dienst dagteekent reeds van de paradijsgeschiedenis af; doch hier openbaart zjch eene schrikkelijke spraakverwarring: zij die den strijd aangorden tot handhaving der dierbaarste belangen der Natie worden weder door de tegenpartij als hare vijanden gebrandmerkt, en omgekeerd; naar uw inzien is de strijd door den HoogWelGeboren Heer Baron van Zuijlen van Nijevelt en zijne vrienden aangebonden voor de rechten der Natie de oude strijd voor de handhaving der middeleeuwsche duisternis, terwijl die m. i.juist eene openbaring is tegen den geest, die niet uit God is, maar Hem tegenstaat en bestrijdt. Naar uwe bewering is de geest van al wat antiek is onvereenigbaar met het moderne, terwijl ik weder van meening ben dat wij in enkele gevallen het antieke, dat waarlijk goed is, zeer goed met het wezenlijk goed moderne vereenigen kunnen ja moeten; zelfs geloof ik dat men niet goed modern (dus in. den besten zin des woords) kan zijn zonder goed antiek te wezen. Het komt mij voor dat uwe zienswijze die is van een zeker vader, die Professor in de logica

1 *

Sluiten