Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zijnde aan zijnen zoon, die dezelfde betrekking bekleedde en hem om geld gevraagd had, het volgende ten antwoord gaf: «Een professor in de logica heeft geld of hij heeft het niet; heeft hij het, dan immers behoeft gij het niet te vragen, daar gij professor in de logica zijt; heeft hij het niet, dan kan uw verzoek aan mij niets baten, want ik ben professor in de logiea." — Professor in de logica te zijn en al of niet geld te hebben zijn geene onafscheidbare denkbeelden. Zoo ook hier: het goede antieke is met het goede moderne zeer goed vereenigbaar, terwijl men niet gehouden is met het goedkeuren of aannemen van het antieke of moderne in een of ander opzicht, al het antieke of het moderne daardoor aan te nemen.

Verder strekt zich, volgens uw beweren, de bedoeling van den Heer van Zuijxen van Nijevelt enz. zich uit tot de terugbrenging der natie naar den ouden tijd van slavendienst en lijfeigenschap, naar de middeleeuwsche duisternis van on- en bijgeloof, naar de vernietiging van maatschappelijke orde en christenzin, naar de uitroeiing van al wat liefelijk is en wellnidt, terwijl naar mijn gevoelen dit juist het streven schijnt van hen, die dit ten onrechte aan Z. H. W. Gr. ten laste leggen Volgens uw gevoelen wil men agitatie verwekken omtrent de schoolwet en hare toepassing. "Waartoe? »om," zooals gij zegt ohet bewind, dat met ongekende veerkracht de teugels voert, het bewind, dat een tijdgeest huldigt en het voertuig der maatschappelijke samenleving, door den stroom des tijds medegesleept, langs dien stroom wil begeleiden

Sluiten