Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

veel vermag, dat het allen ten spiegel moet wezen, dat de kinderen tot hem zullen getrokken worden zoo hij met liefde tot hen nadert, doch nimmer kan het voorbeeld des onderwijzers (hoe noodzakelijk ook tot het bereiken van zijn doel) de bron en oorzaak, het bezielend beginsel wezen. Zal de onderwijzer met liefde vervuld zijn voor God en de hem toevertrouwde kinderen, dan moet dit blijken uit het,onderhouden van Gods geboden, uit het gehoorzamen aan die, ook dan wanneer die willen : dat men de kinderen tot Jezus zal brengen en hen bekend zal maken met den éénigen Naam, die onder de hemelen gegeven is. waardoor zij kunnen zalig worden.

Dit nu mag en kan niet het doel der openbare staatsschool zijn. Immers aldaar is men door de bepaling der Wet op het lager Onderwijs, art. 23, lid 1 en 2 gebonden , en mag men niets leeren, doen of toelaten wat strijdig. is met den eerbied, verschuldigd aan de godsdienstige begrippen van andersdenkenden; de bijbel is daarom aldaar een verboden boek; de vaderlandsche geschiedenis , moet worden gereconstrueerd, dat is: van haar protestantsch karakter worden ontdaan; het gebed (zoo er soms nog gebeden wordt) mag niet meer zijn in den Naam van den Heere Jezus, terwijl alzoo het hoofddoel is: vorming tot wetenschappelijk afgerichte burgers, die nimmer geleerd hebben God te vreezen en den koning te eeren, daar zij vervreemd zijn gebleven van Hem, die de Opperste Wijsheid is. Is niet de Christen de beste burger? En kan het kind tot een goeden burger wor-

Sluiten