Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

niets anders durven, mogen, kunnen Daarom wenschen wij den leerling toe te rusten met eene grondige kennis van den Wil van God. Zijn Woord bekleedt daarom eene der voornaamste plaatsen in onze school; immers Zijn Woord is Zijn wil en daarom weten wij geen ander middel om onze kinderen rechtstreeks met den Wil des Hoeren bekend te maken.

Het volbrengen van den Wil van God kan den mensoh alleen gelukkig maken voor den tijd en de eeuwigheid ; daaraan zullen wij dus bekennen dat wij God liefhebben, zoo wij Zijne geboden bewaren. Het Woord Gods is de bron des levenden waters, waartoe, de kinderen dagelijks moeten gebracht worden, opdat zij lust krijgen zich te verkwikken aan de fonteinen des heils. Zoo streven wij er naar om onze kinderen te brengen aan de voeten des Heilands; daartoe moet de bewustheid van hunne schuld en onwaardigheid in hunne harten gewerkt worden. Onder afbidding en afwachting van de hulp en kracht des H. Geestes, die alleen toereikende is om in het hoogmoedig hart des menschen de tollenaarsbede te verwekken: »o God! wees mij zondaar genadig" wenschen wij medearbeiders Gods te zijn om den zondaar door Christus weder met God te vëreenigen, van Wien hij door de zonde was afgeweken.. Dit is dus de heerlijkste taak des christelijken onderwijzers, doch om dit te kunnen, moet men Hem liefhebben in het bewustzijn dat Hij ons eerst heeft lief gehad, en onze zonde is uitgewischt in het dierbaar bloed des kruizes. Wij wenschen derhalve onze kinderen

Sluiten