Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

reden van zijn bedrijf, hetgeen de boer hem dan ook terstond verklaarde, doch waarop de ander met ernst hernam:

•Gij vergeet ééne opening, n. 1. in den schoorsteen; die moet gij vooral toestoppen, want — het komt van Boven! —

Zult gij er nog aan twijfelen dat christelijk onderwijs , overeenkomstig de behoeften eener christelijke natie, d. i. naar Gods Woord, in ons Nederland noodzakelijk: is geworden ? Mag men wel anders dan zulk een onderwijs den kinderen mededeelen zoo wij op zoo vele plaatsen het stellige gebod dienaangaande in Gods Woord (immers nog bij TT van gezag?) steeds aantreffen. Zal ik TT die plaatsen aanwijzen ? Onderzoek de Schriften — gij zult ze bij menigte aantreffen. Laat ik TT uit de massa slechts deze aanwijzen : «Leert den jongen de eerste beginselen naar den ëiseh zijns wegs; als hij ook oud zal geworden zijn, zal hij daarvan niet afwijken" (1); als ook: En dat gij van kinds af de Heilige Schriften geweten hebt, die TT wijs kunnen maken tot zaligheid, door het geloof, hetwelk in C. J. is (2) en: «laat de kinderen tot Mij komen, en verhindert hen niet: want derzulken is het koningrijk Gods (8) met ," voedt hen op in de leering en vermaning des Heeren (4).

Voegt nog hierbij de beteekenis van den heiligen kin-

(1) Spr. XXH: 6. (2) 2 Tim. m : 15. (3) Mark. X: 84». (4) Ef. 6 : 4<>.

2

Sluiten