Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

derdoop; immers door den doop is den kinderen verzegeld en beteekend dat zij in Christus geheiligd zijn, en daarom als lidmaten Zijner gemeente behooren gedoopt te worden, en zij alzoo Zijn eigendom zijn. Door den doop wordt den kinderen verzegeld dat zij een eeuwig verbond der genade met God hebben, waarin alle beloften voor tijd en eeuwigheid vervat zijn, hun ten goede. God neemt hen alzoo tot Zijne kinderen en erfgenamen aan, en betuigt en verzegelt dat Hij hen van alle goed verzorgen en allo kwaad van hen keeren of ten hunnen beste keeren wil: terwijl de Heilige Geest hen verzegelt dat Hij bij hen wonen en hen tot lidmaten van Christus heiligen wil, hun toeëigenende hetgeen zij in Christus hebben, n. 1. de afwassehing hunner zonden, en de dagëlijksche vernieuwing van hun leven , totdat zij eindelijk onder de gemeente der uitverkorenen in het eeuwige leven onbevlekt zullen gesteld worden, enz. En zal men nü die gedoopte kinderen, het eigendom des Heeren, terughouden van hunnen Heer en Heiland? Zal men nu die kinderen verhinderen tot Hem te gaan, terwijl de Heer, hun Heer, hen roept en gebiedt hen niet te verhinderen? ■- Zal men eenmaal doordrongen van de volstrekte behoefte van eene christelijke opleiding voor onze kinderen, van eene christelijk nationale voor de kinderen onzer Natie , zich niet genoopt vinden allerwege christelijke scholen te doen verrijzen, waar zij nog niet zijn en elkander daartoe behulpzaam wezen ?

Sluiten