Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Geboren Heer Baron van Zituxen van Nltivelt te doen die gebouwen af te breken, af te breken ter wille van politieke inzichten. Maar dit wenschen wij: dat de schoolwet , die zoowel bijzondere als openbare scholen erkent eerlijk worde toegepast.

Vrijheid van onderwijs bestaat er, maar hoe bestaat die voor de bijzondere school ? Terwijl men aan do openbare de wapenen in de hand geeft , bindt men de hand der bijzondere haar op den rug. Immers wil men eene bijzondere school oprichten, dan 'moet men eerst al de lasten van het openbaar onderwijs mede helpen betalen; heeft men dat geld gestort, waarvoor men niets geniet, dan mag men eene school bouwen, een' onderwijzer aanstellen en nog eenmaal voor zijne kinderen betalen; die school staat dan onder het gelfile beheer en. de onderwijzer daarvan moet het zelfde examen ondergaan als de openbare.

De groote partij, die zoo buitengewoon bezorgd is voor het benadeelen van de openbare school, en die tot heden de bovenhand heeft gehad in de beraadslaging der tweede kamer, is er in geslaagd om het lot van den openbaren onderwijze**te verzekeren, ja zij heeft meer verkregen: de mededinging der bijzondere school is bijna onmogelijk geworden. Het is immers ook UEd. bekend, hoe men o.i. het bijzonder onderwijs tracht te fnuiken door zooveel mogelijk op de openbare school het kosteloos onderwijs of soms ook het zeer verminderd schoolgeld in te voeren, al geschiedt dit dan ook hier en daar onder verbloemde

Sluiten