Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

voorschrift van overal voldoend openbaar onderwijs te geven is onuitvoerbaar, en is het dan niet beter dat het uit de grondwet worde verwijderd ? Zoolang dit niet geschiedt, zal er geen einde komen aan verongelijking en onrecht, daar de partij die de bovenhand heeft, die-uitdrukking steeds in haar voordeel en daardoor in 't nadeel van alle anderen zal aanwenden en in praktijk brengen, zooals meermalen ten opzichte ven het bijzonder Onderwijs geschiedt. Het is IJ mogehjk evenmin onbekend hoede armen soms door het burgerlijk armbestuur worden verplicht, hunne kinderen de openbare armescholen te doen bezoeken bij uitsluiting van alle andere scholen (1). — Ook zal het TT waarschijnlijk bekend zijn, dat te Didam in Gelderland, waar in 1832 eene nieuwe openbare school is gebouwd, in 1865 de grondslagen gelegd zijn voor eene nieuwe, die f 18.000 moet kosten, waarvan het Bijk, de Provincie en de Gemeente ieder \ zullen betalen. "Wordt er wel ten onrechte geklaagd over de paleizen , die er voor het openbaar onderwijs verrijzen ? — Werd ook niet bij de oproeping van sollicitanten naar de onderwijzersbètrekking te Dodewaard (mede in Gelderland) , in de «Haarlemsche Courant" en in de «Wekker" geplaatst, vermeld dat de voordeelen aan de kerkelijke bedieningen verbonden f 400 jaars bedroegen, en

(1) Toen dit ook te '* Hage zon plaats hebben, erkende echter de overgroote meerderheid van den 's Gravenhaagschen Gemeenteraad (en eere zij haar daarvoor \) dat ook de arme recht heeft om in zake van onderwijs de stem des gewetens te laten gelden en op te volgen.

Sluiten