Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dat het vooruitzicht bestond dat de voordeelen, dat die bedieningen met het onderwi^zersambt zouden vereenigd blijven? Stemt gij het mij niet toe dat het onbillijk, zoo niet onrechtvaardig is alzód het kerkelijke geld te gebruiken ter dekking van meer dan de helft van de kosten der anti-kerkelijke school? En de dwang der vaccinatie .' (1) Acht gij het met zoovelen in den lande geeno schreeuwende onrechtvaardigheid ? Immers door de gedwongen vaccinatie worden de Ouders of verplicht te bukken onder het juk hun opgelegd, of hunne kinderen te zien opgroeien zonder onderwijs, zonder opleiding, zonder opvoeding, die de school alleen geven kan? Billijk mogen wij ook ntet het oog op die bepalingen U vragen: »is dat nu vrijheid ? is dat nu ieder» godsdienstige gevoelens eerbiedigen? "Wordt niet alom de Openbare School als hoofdbeginsel aangenomen en de JJjjzondere als uitzondering ? Men beschouwt het vrije onderwijs als een noodzakelijk kwaad, dat men zoo onschadelijk mogelijk moet maken. Worden er niet kapitalen weggeworpen om toch maar de vrijheid Van het onderwijs den kop in te slaan ? O, zoo gij al de grieven die men de vrijheid van onderwijs aandoet aandachtig en onpartijdig gadeslaat, dan zeker zal de bedoeling van den HoogWelGeb. Heer Baron van Zutjien van Nijevelt U niet meer laakbaar voorkomen , maar U moeten noopen tot. erkenning zijner edele bemoeiingen, dan zult gij ia zijnen strijd zien een

(1) Waardoor eene zeer bloeiende Scbool te Boei in 1865 moest gesloten worden.

Sluiten