Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

strijd voor recht en vrijheid , voor de edelste belangen der Natie; dan zult gij moeten erkennen dat, nu de heer van Züijlbm zich uit overtuiging geschaard heeft aan de zijde van den heer Gboen van Peinsxebbb , juist de vele goede hoedanigheden , zijne bekwaamheid en welsprekendheid in een helder daglicht treden, in stede van ze door dien hevigen strijd verloren te hebben, zooals wel eens is beweerd geworden. — Gij drukt den wensch uit dat alle strijders toch eerlijke strijders mochten wezen en ik deel dien wensch van harte; mocht men in oprechtheid strijden, wettig strijden voor de heilige belangen van een protestantsch volk en niet voor idéën, die zoo dikwijls op vooroordeel berusten. Zag men: verlangde opleiding tot maatschappelijke en christelijke deugden in 1806; in 1857 keerde men de woorden om en wilde men »christelijke en maatschappelijke;" doch zóó , dat alleen de illusie der Natie voldaan worde en zij genoegen neme in den klank dier woorden zonder meer. Zoolang toch de Schoolopleiding alleen eene geheele uitwendige is, kan zij nimmer tot opvoeding worden; zal dit geschieden dan moet er meer gedaan worden, dan moet voor alles teedere zorg aan het inwendige worden besteed; dan moet men zich beijveren om door de toediening van gepast voedsel , — hier de Evangelie waarheid in 't aanschouwelijk kleed der Evangeliegesohiedenis — eeA kiem in 't kinderlijk gemoed te leggen voor dat waarachtig Christelijk leven, 't welk in zijn voortgaande ontwikkeling en toe-

Sluiten