Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

worden toegekend, waarop met gelijk recht de. Bijzondere School en hare onderwijzers aanspraak maken of kunnen maken, doch die hun echter ontzegd worden; dat de dwang der vaccinatie ophoude; dat het kosteloos onderwijs of verminderd schoolgeld opgeheven worde; dat men alzoo acht geve op de rechtmatige klachten van duizenden in den lande, die het waarlijk wél meenen met Vaderland en Vorst, dat de patentbelasting herzien worde; dat men het Bijzonder naast het Openbaar Schoolonderwijs ongemoeid en ongestoord zich late ontwikkelen; dat er een vrije, eerlijke concurrentie .op dat gebied plaats hebbe en de ouders niet door soms zeer laakbare middelen als genoodzaakt worden de kinderen huns . ondanks de Staatschool te doen bezoeken; dat alzoo den Ouders vrijheid gegeven worde alleen voor dat onderwijs te betalen, dat ,door hunne kinderen genoten wordt, dat de letter der wet, thans nog sprekende van christelijke deugden ook in dit opzicht eerlijk worde, en dat het woord christelijk als niet meer zijnde als een klank zonder eenige beteekenis, wegvalle. Geschiedt dit, WeiEdele- Heer! dan zult gij spoediger dan anders, dan wel nu, ten duidelijkste zien dat de Natie met de Openbare Staatsschool niet is gediend ; dat zij behoefte heeft aan spijze, aan brood voor hare kinderen en niet aan steenen; ik zeg spoediger dan nu, want al geschiedt dit ook niet, zeker zal de zaak van het Christelijk Onderwijs zegevieren; hare overwinning is zeker, want — hare

Sluiten