Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

betrekkingen het oog vallen op Johannes Kircher die zich zijn vertrouwen volkomen waardig toonde. Aan het collegie der Sociëteit te Mentz had hij den doctorsgraad in de godgeleerdheid behaald en was vervolgens, ofschoon altijd eenvoudig leek gebleven, door de Benedictijnen van Seligenstadt tot leeraar in deze wetenschap aangesteld; abt Balthasar benoemde hem tot lid van zijn raad en ambtman van Haselstein. In deze betrekking huwde hij met Anna Gansek eene vrome burgerdochter uit Fulda die hem vier zonen en drie dochters heeft geschonken.

Niet blijvend echter mocht hij zich in het bezit van zijn eerepost verheugen; de hervormingspartij kreeg eene wijl de overhand in het gebied der rijksabdij, de vorstabt werd verdreven en zijn ambtman afgezet. Toen vestigde Johannes zijne woon in het naburige stadje Geisa waar bij zijne verdere dagen enkel wijdde aan de beoefening der wetenschap en de godsdienstige en letterkundige opvoeding zijner kinderen. Hier werd hem den 2 Mei 1602 zijn jongste zoon Athanasius geboren die den naam zijner familie zoude vereeuwigen. De brave vader spaarde geene zorgen om het hart en den geest van zijn Benjamin die eerste ware vorming te geven die zoo vaak in den geh^elen verderen levensloop niet meer is uit te wisschen. Terwijl Athanasius de openbare school zijner geboorteplaats bezocht ontving hij van zijn vader privaatles in de beginselen der latijnsche taal, der aardrijkskunde en wiskunde voor welke laatste wetenschap hij gedurende zijn geheel leven zooveel liefhebberij vertoonde. Boven alles echter ontving hij in het ouderlijke huis eene diep godsdienstige opvoeding, een schat dubbel kostbaar in een tijd toen zoo vele duizenden zich door de aanlokkelijkheden van wereldschen rijkdom en zingenot tot afval van het geloof lieten verleiden. Kircher heeft zelf in zijne autobiograhie, vier jaren na zijn dood te Augsburg door Langenmantel uitgegeven, dankbaar herhaald hoe zgne ouders hem van kindsbeen af eene innige devotie inboezemden 'tot de h. Moeder Gods aan wier voor-

Sluiten