Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tisme de Rijnlandsche provincie, met werkzaamheden overladen en met gebrek aan personeel worstelende, den generaal der orde Mutius Yitelleschi herhaaldelijk om inkorting van dien studietijd verzocht, ontving zij een weigerend antwoord; de overste beschouwde het als een slechte tactiek de jongelingen te vroeg zonder voldoende oefening aan den strijd te laten deelnemen.

III.

Na afloop zijner wijsgeérige studiën werd Kircher naar het collegie van Coblentz gezonden om de Grieksche taal te onderwijzen. Hieruit blijkt wel dat de minder gunstige dunk over zijne bekwaamheden althans in zooverre was gewijzigd dat men hem eene tamelijke kennis dier taal toeschreef, maar van zijne hooge geestesgaven was nog niets gebleken. Deze zouden nu te Coblentz voor goed aan het licht komen. „Toen hij, zegt Reiffenberg, derwaarts werd gezonden om het Grieksch te onderwijzen, begreep hij, hoe de goede naam der Sociëteit vorderde dat hij zijn ambt zorgvuldig vervulde, om niet uit eene kwalijk begrepene nederigheid zijne leerlingen te verwaarloozen en een blaam op het collegie te werpen. Daarom legde hij zich met alle krachten toe op Demosthenes en Homerus; de Attische letterkunde maakte hij zich geheel eigen; declassiekeschrijvers verklaarde hij met zoo goed gevolg als men ter nauwernood. van een Griekschen vakgeleerde zou verwachten. Ter zelfder tijd beoefende hij ook de zoo moeielijke Hebreeuwsche taal die hij als knaap reeds tot zekere hoogte van een rabbijn geleerd had. Echter namen deze studiën zijn tijd niet dermate in beslag dat er niets overschoot om aan Euclides te schenken; als kind had hij door zijn vader geleid reeds een voorsmaak der wiskunde opgedaan. Nog heden toont men op het plein van het collegie te Coblentz een prachtigen verticalen door hem vervaardigden zonnewijzer. Toen zijne gezellen hem zoo vele bezigheden zagen vervullen,

Sluiten