Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

waarmede hij de oogen betooverd had voor den dag halen. Dit volbracht hij zeer bereidvaardig en vernuftig en openbaarde toen verschillende dingen die nog niemand in den geest waren gekomen.

Toen de gezanten hunne bevindingen den keurvorst mededeelden vatte deze een zoo sterk verlangen om op Kircher bij zich te zien, dat hij den provinciaal liet verzoeken den jeugdigen geleerde naar zijne residentie te Afschaffenburg te zenden, waar hg gedurende eenigen tijd den vorst met verschillende vraagstukken van werktuigkunde vermaakte. Juist was ter zelfder tijd het door den vroegeren bisschop Dithmar aan den Paltzgraaf verpande landschap de Bergstraat tot het gebied van Mentz teruggekeerd, en de keurvorst Suicardus de juiste grenzen van die streek wenschende vast te stellen gaf Kircher den last ze wetenschappelijk op te meten en in kaart te brengen; deze opdracht volbracht hg binnen den tijd van drie maanden met zulk een goed gevolg dat hij bevel ontving ook de andere districten op te meten, maar de dood van den keurvorst deed het werk staken.

Daar het nu overtuigend was gebleken welk buitengewoon verstand de jeugdige ordebroeder bezat, besloten de oversten hem vroegtijdig zijne godgeleerde studiën te doen volbrengen opdat hij zich later onverdeeld op de beoefening zijner lievelingsvakken, de wis- en natuurkunde en de Oostersche talen zou kunnen toeleggen. Omstreeks het einde van het jaar 1624 werd Kircher dan met dit doel naar het collegie der Sociëteit te Mentz gezonden, waar hij ongeveer vier jaren lang zou verblijven. Wel was natuurlijk gedurende dien tijd de studie der godgeleerdheid zijne hoofdbezigheid maar toch onderbrak hg niet geheel de beoefening der natuurkunde; integendeel het was hier dat hij de zooeven vermelde opmeting der Bergstraat verrichtte die voor hem de aanleiding werd om ook in het vervolg de wetenschappelijke aardrijkskunde in den kring zijner onderzoekingen te omvatten. Eene gunstige ge-

Sluiten