Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

innerlijken aard der magneetkracht te verklaren zal niemand verwonderen, in weerwil van alle latere onderzoekingen is dit nog heden een geheim gebleven; maar zonder voorafgaande voorloopige hypothesen wordt bijna nooit een ware verklaring gevonden en het mag reeds een onmiskenbare verdienste heeten een zekeren samenhang te brengen in een aantal afzonderlijke feiten al blijkt ook naderhand dat die kunstmatige eenheid niet met de natuurlijke overeenstemt.

Slechts korten tijd mocht Kircher zich in den bijval dien zijne lessen en zijn werk vonden te Wurzburg verheugen. Den 17 September 1631 kwam de noodlottige slag van Breitenfeld de vooruitzichten van het katholieke Duitschland in eens vernietigen. Reeds in het begin van October rukten de Zweden naar het weerlooze Wurzburg en de oversten zagen zich genoodzaakt het personeel der hoogeschool ijlings te doen vertrekken; deze slag was des te harder voor Kircher wijl hij bij de overhaaste afreis ook het grootste gedeelte zijnet geschriften verloor, welk verlies aan geleerden gewoonlijk zwaarder valt dan een groot geldelijk nadeel aan een gieregaard.

Eerst begaf Kircher zich naar Mentz, en kort daarna, toen de Zweden ook tegen deze stad oprukten, naarSpiers waar hij echter al even min eene veilige schuilplaats mocht vinden. De leden der Sociëteit werden naar alle richtingen verstrooid; eenige zochten een onderkomen in Oostenrijk of Beijeren, andere in Frankrijk of Spanje. Kircher ging eerst naar Lyon van waar hij echter spoedig naar Avignon werd gezonden om aan het voorname collegie dier stad de natuurkundige wetenschappen en de Oostersche talen te onderwijzen. Ook hier maakte men van zijne bekwaamheid gebruik om hem eene landkaart der omgeving van Narbonne te doen samen stellen. In 1633 bezocht hij eene uitgestrekte vlakte door de bewoners La Crau genoemd, alwaar volgens een uit de oudheid afstammend verhaal uit den met rolsteenen dicht bedekten bodem op raadselachtige

Sluiten