Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Voor Kircher's verdere wetenschappelijke loophaan was deze beslissing onder alle opzichten uiterst gunstig. Terwijl de meeste volken van Europa in verwoestende oorlogen waren gewikkeld genoot de eeuwige stad eene althans betrekkelijke rust; eene rei van edele Pauzen begunstigde de ontwikkeling van kunst en wetenschap. Te Rome zouden verschillende voortreffelijke geleerden Kircher hunne medewerking verleenen, boekerijen, en zeldzame verzamelingen waren daar rijker als elders voorhanden. Ook de omstandigheid dat het centraal bestuur der orde te Rome zetelde was voor zijne werkzaamheden van hoog belang. In het klooster Gesü liepen al de missieberiohten der geheele wereld te zamen, een kostbare bron in een tijd toen zoo vele geleerde missionarissen de eerste beschaafde bezoekers waren van geheel of bijna geheel onbekende uitgestrekte landen; eenige zijner werken zijn dan ook rijkelijk gevuld met de mededeelingen en waarnemingen dezer voortreffelijke zendelingen. De bescherming en ondersteuning der Pauzen,van verschillende vorsten en andere hoog geplaatste personen zou hem ook van een onberekenbaar nut wezen.

Er kan hier geen sprake zijn zelfs een kort overzicht te geven der lange reeks van werken door Kircher sinds zijne vestiging te Rome in het licht gezonden; wij moeten ons bepalen een algemeen denkbeeld van zgn reusachtigen arbeid te geven en eenige bij zonderheden die eene meer blijvende waarde voor de wetenschap bezitten meer bepaald ^te doen uitkomen.

Als eerste vrucht van zijn arbeid te Rome bezitten wij een werk over de Katoptriscbe Gnomiek, waarin hij onder anderen eene methode beschrijft om door middel fan teruggekaatst licht op een willekeurigen wand eener donkere kamer de uren af te lezen.

In 1636 verscheen zijn Prodromus Copticu» sive Atgyptiacut waarin hij de Coptische of Oud- Egyptische taal der Pharao's behandelt. Dit geschrift moest als een voorlooper

Sluiten