Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

niet meer met de Chineesche woorden overeenstemmen. Deze Fransche uitgave is echter nog gezocht wijl zij een klein Fransch-Chineesch in het orgineel niet aanwezig woordenboek bevat dat de Chineesche uitspraak en niet het Chineesche schrift aangeeft. De China ïllustrata is ook het eerste boek waarin men de gegraveerde teekens van het Devanagaryalphabet aantreft. Het latijnsche Onze-Vader in Sanskriet letters, dat daarin voorkomt is door Chamberlayne gecopieerd als of het werkelijk het Sanskriet Onze-Vader was. Reeds voor de verschijning van dit werk had Kircher den naam niet vreemd te zijn aan de destijds zoo weinig bekende Chineesche letterkunde."

Om een eenigzins voldoend denkbeeld te geven der uitgestrektheid van Kircher's onderzoekingen op het gebied van taal- en oudheidkunde vermelden wij nog zijne beschrijving van het oude en nieuwe Latium, zijné Polygraphia zijne Ar ca Noe, en Turris Balei. In het tweede boek stelt hij een universeel schrift voor dat ieder een in zijne eigene taal zou kunnen lezen. Het beginsel waar hij von uitgaat is een genummerd woordenboek, gelijk Becher had voorgesteld zonder het echter uit te voeren. Kircher voert het uit op kleine schaal voor vijf talen: het Latijn, het Italiaansch, het Fransch, het Spaansch en het Duitsch. Zijn vocabilarium bevat ongeveer 1600 woorden: de veranderlijke vormen der naam- en werkwoorden worden door conventioneele teekens uitgedrukt. In hetzelfde boek stelt hij ook een stenographie voor vernuftiger dan die welke door den abt Trithemius (einde der 15de eeuw) is uitgevonden. De algemeene aanneming van een universeel schrift zal, even als die eener universeele taal, wel altijd een droombeeld blijven, maar op kleine schaal zou het in sommige omstandigheden eenigen dienst kunnen bewijzen; het seinen met vlaggen op zee berust op een dergelijk beginsel; wat de stenographie betreft heeft Kircher goed gezien hoeveel nut hare verdere volmaking zou aanbrengen. Het werk over den toren van Babel bevat volgens bevoegde

Sluiten