Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

waargenomen dat ik somtijds 's nachts wakker wordende alle voorwerpen in de kamer zoo klaar en duidelijk zag als of zij door een kaars verlicht waren.

Door dit gelukkig onderhoud met den geleerden Bonacursi aangemoedigd heb ik bij de uitvoering der proef de zaak niet alleen waar bevonden, maar ook ingezien dat uit deze ééne proef vele gevolgtrekkingen voortvloeien die eèn helder licht op het gezichtszintuig werpen en van onoplosbare vragen de verklaring geven. Zie hier nieuwsgierige lezer op welke wijze de proef wordt ingericht. Breng in een volkomen gesloten vertrek, waar van geen kant eenig licht kan insluipen, een papieren venster aan, en teeken daarop willekeurige beelden of liever de omtrekken van eenige voorwerpen; het venster moet zoo geplaatst zijn, dat het door de zon kan beschenen worden. Beschouw dan met strakke oogen eenigen tijd het papieren venster tot dat de bodem van het oog deszelfs beeld volkomen hebbe ingezogen, plaats vervolgens na sluiting van het venster in het donkere vertrek een wit papier voor het oog, en, o wonderlijk verschijnsel, eerst zult gij op het papier als een soort van dageraad een aanvankelijk saffraankleurigen vervolgens roodein weldra paarsen alle kleuren des regenboogs doorloopenden cirkel ontwaren, en daarna de omgekeerde figuur van het venster die ten slotte in een prachtige blauwe met levendig rood vermengde kleur zal overgaan. Het beeld echter dat in den verlichten cirkel eerst zwart en daarna geel schijnt, zal zich nu eens recht opstaand dan eens omgekeerd vertoonen. Deze schimmen zullen eindelijk in eene donkere schaduw overgaan, en zoo zal het beeld na verdwijning der indrukken aan zijn oorsprong, dat is aan de duisternis, teruggegeven, het oog ontvluchten."

Yerder beschrijft hij eene menigte door hem uitgedachte samenvoegingen van spiegels en linzen die de vreemste vertooningen voortbrengen; kortheidshalve vermelden wij enkel zijne beschrijving der tooverlantaarn, waarvan de uitvinding vrij algemeen aan hem wordt toegeschreven, hetzelfde werk-

Sluiten