Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tuig dat thans, met den deftigen naam van aciojoticon versierd, niet alleen aan talrijke toeschouwers een aangename uitspanning verschaft maar ook bij het onderwijs als projectietoestel veel diensten kan bewijzen.

Merkwaardig ook zijn Kirchers's onderzoekingen over de brandspiegels waarmede volgens de oude verhalen Archimedes de Eomeinsche schepen voor Syracuse zou hebben in vlam gezet. Te recht beschouwt bij alle voorstellingen als of dit op raerkelijken afstand zou geschiedt zijn, als eenvoudige fabels; alle natuurkundigen weten tegenwoordig zeer goed dat zulk eene uitwerking slechts op geringen afstand kan verkregen worden. Een persoonlijk onderzoek te Syracuse ingesteld op de plaats waar volgens de overlevering het kunststuk werd uitgevoerd bewees dat werkelijk de schepen daar vlak tot aan den voet van den muur konden naderen, wat overeenkomt met het verhaal dat Archimedes door een samenstel van hefboomen eenige vijandelijke vaartuigen ophief en tegen den grond verbrijzelde, een resultaat dat stellig alleen in de onmiddelijke nabijheid bereikbaar is. Hij toonde hoe een samenstel van platte spiegels zoo geplaatst dat zij het zonnelicht naar eenzelfde punt heenkaatsen tot zulk een doel beter geschikt zijn dan holle of parabolispbe; hij nam de proef met vijf platte spiegels waardoor hg reeds een aanzienlijken warmtegraad verkreeg en met grond kon voorspellen dat een dergelijk toestel op grootere schaal vervaardigd allerlei stoffen zou verbranden of doen smelten, welke uitkomst door Buffon later weikelgk werd verkregen.

De verhandeling over de zonnewijzers in de „Ars magna lucis et umbrae'' is zoo omvattend dat die stof daar door als uitgeput kan beschouwd worden. Onder anderen beschrijft hg' eene methode om zonder behulp der magneetnaald en ook zonder uurwerk een zoogenaamd horologiwm catholicon, d. i. eene over de geheele aarde bruikbare zonnewijzer behoorlijk te richten.

Sluiten