Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

neergelegd of er als larven van buiten in doordringen en ontdekte dat het diertje hetwelk de appelen en peeren binnen wegknaagt de rups is eener kleine nachtvlinder; Malpighi betrapte de gal wesp van den eik bij het inbrengen harer eijeren in een jong ontluikend blaadje op heeter daad, en vond aldus hoe het uitwas op het blad ten gevolge dier vreemde inwerking ontstaat.

Men ziet hoe de onvermoeide natuuronderzoeker, ofschoon hij zelf tot zekere hoogte deelde in de algemeene dwaling over den oorsprong der lagere levende wezens, toch door zijne waarnemingen mede werkte om dat vooroordeel op te ruimen. Maar vele andere destijds gangbare valsche meeningen en verhalen, zoo b. v. over den éénhoorn, de altijd brandende lampen de eeuwig durende beweging, het bijgeloovige gebruik van sommige edelgesteenten, de wondere kracht van sommige bronnen, de zoogenaamde raad-roede bij het opsporen der metaal-mijnen heeft hij duidelijk als valsch erkend en met goed gevolg bestreden. Yan dit laatste punt geeft hij eene verklaring die in den grond dezelfde is als door de tegenwoordige natuurkundigen in eene menigte overeenkomstige gevallen wordt gegeven: „Daarom werd deze ondersoeking van de verstandige als een duivelsche bedriegerije verworpen; want daar kan geen reden gegeven werden, waarom een twee eindige stok, bij beide de einden vastgehouden door de Metalige wasemen soude nedergetrokken werden. Seker so dikwijls als ik daar van een proef over de Metalige lichamen van Goud en Silver genomen heb, so is de saak niet gelukt; en ik heb waargenomen, dat 'et niet de Duivel, maar de gene die de roede houd te wijten is; want door de sterke inbeelding verrukt, so meent hij, dat de roede door 't Metaal neergetrokken werd, daar hij nogtans de selfde selfs verdraid. Onder dusdanige beuselen moet ook gesteld werden , dat men voorgeeft, dat een ring aan een draad gebonden

Sluiten