Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

te brengen. Hij richtte dan aan alle voorname geneesheeren der stad het verzoek hem al hunne bevindingen mede te deelen, zocht zelf vlgtig in de oude geschriften de vroeger waargenomene verschijnselen, deed verder eenige persoonlijke onderzoekingen, en maakte de einduitkomst bekend in het werk: „Scrutinium Physico-Medicum contagiosae luis quae dicitur pestis", het eerst in 1658 te Rome in het licht verschenen. Niet alleen in Italië maar ook in Duitschland en andere streken werd het door vele voorname geneesheeren met grooten bijval begroet. Reeds het volgende jaar bezorgde Christiaan Lange, professor der geneeskunde aan de hoogeschool te Leipzig eene nieuwe uitgave verrijkt met eene voorrede waarin hij Kircher noemt een man „reconditiore eruditione per universum Europae ambitum celeberrimus" en het werk zelve „excelsi ingenii certe monumentum et immortali fama dignissimum." Dezelfde geleerde gaf in 1674 te Leipzig het boek nogmaals uit, te zamen met zijne eigene verhandeling „De Thermis Carolinis"; in 1669 verscheen te Amsterdam eene Nederlandsche vertaling van Zacharias van der Graaf en in 1680 de Duitsche vertaling van Augsburg. Wij zullen ook bij dit werk eenigszins langer stil staan wijl het door de thans zoo vruchtbare onderzoekingen over de ziekte-microben, om zoo te spreken, eene geschiedkundige actualiteit heeft verkregen.

Ofschoon vroeger in Europa herhaaldelgk eene vreeselijke thans bij ons niet meer voorkomende ziekte heerschte, die ook wel als de zwarte dood bekend, de pest bij uitnemendheid raag heeten, werd die naam echter in het algemeen aan meerdere onderling zeer verschillende infectueuse ziekten gegeven, zoodra zij groote verwoestingen aanrichtten. Kircher was zich hiervan goed bewust daar hij in H. 9 opzettelijk leert dat er verschillende soorten van pest bestaan die ook verschillende lichaamsdeelen aantasten; de bepaling die hij geeft omvat dan ook wezenlijk alle infectueuse ziekten ; „Pestis est morbus communis complures simul etiam diver-

Sluiten