Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ordebroeders in het bijzonder dien geest van waarneming op te wekken welke aan alle wetenschappen, voornamelijk aan de dier- en planten-kunde zulke gewichtige diensten heeft bewezen. Zonder den revolutiestorm der achttiende eeuw, die schier alle missiën verwoestte, zouden wij ons in eene veel ruimere kennis der vreemde werelddeelen verheugen.

Dat Kircher door zijn wetenschappelijken arbeid en zijne goede verstandhouding met vele niet-katholieke hooggeplaatste personen ook de belangen van den godsdienst bevorderde is even eens van zelf duidelijk; wij hebben boven gezien hoe de pas bekeerde landgraaf van HessenDarmstadt hem tot zijn geestelijken raadsman uitkoos. Onder sommige opzichten kinderink van natuur heeft hij zijne kinderlijke vroomheid altijd behouden, gelijk op vele plaatsen zijner werken blijkt, vooral in zijn Iter extaticum, waar hij zich in een gefingeerd visioen door zijn engelbewaarder langs alle kwartieren en straten des hemels laat rondleiden en zich de wonderen des heelals doet verklaren.

Hoe hij zich beijverde om waar het mogelijk was zijn invloed rechtstreeks tot opluistering van den godsdienst aan te wenden blijkt duidelijk uit zijn in 1665 te Rome verschenen werk aan de beschrijving van een eerbiedwaardig gedenkteeken der Christelijke oudheid gewijd.

Op een zijner uitstapjes ontdekte hij dicht bij Tivoli in eene wilde schilderachtige streek de plek waar volgens de overlevering de heilige martelaar Eustachius de verschijning ontving die hem tot het Christendom bekeerde. Van de kerk aldaar door keizer Constantijn ter eere der h. Maagd gesticht waren slechts eenige woeste door wilde struiken overgroeide puinhoopen meer overgebleven. Op dit gezicht werd de geest van den christelijken geschiedvorscher als door een bliksemstraal des hemels verlicht: deze wildernis moest in een geestelijk paradijs worden herschapen. Met

Sluiten