Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Beeft zij niets meer te zeggen. Die Notabelen kiezen Kerkvoogden en deze te zamen zullen afgevaardigden kiezen, om een provinciaal kiescollegie daar te stellen. Amsterdam misschien 5 , Rotterdam hoogstens drie, Leiden, 's Hage 2 , en de dorpen 1 of 2, de steden zullen verre overstemd, wormen door 't platteland. Dat kiescollegie kiest een provinciaal Collegie en met de provinciale collegiën van elders benoemen deze elf afgevaardigden en bij deze komen drie van de Synode een van de Waalsche Commissie; alzoo een constituante van 15 leden en het is te berekenen wie benoemd worden en wie daar Biet meest te zeggen zullen hebben. Deze magt heeft onbeIpaald last, de kerk te organiseren. Er bestaat in de kerk een geliefkoosd denkbeeld en het is al eens besproken en beredeneerd |dat de rijke gemeenten de armeren zouden helpen. Velen zijn van denkwijze dat de eigendommen behooren aan de Kerk in massa, niet aan iedere gemeente in 't bijzonder. De hoogste magt spreekt het uit en dat ideaal wordt bereikt ten koste van vele belangen. Men zegge niet, dat zal niet jgebeuren ! De constituante heeft geen magt boven zich, heeft aan niemand verantwoording te geven , zelfs heeft ze niemand |>m advies te vragen. En al geschiedde dat niet, het worde toch opgemerkt, dat er ten allen tijde een controle bestaan zal, die Ta.it den aard der zaak blijkens ervaring, zich kenmerkt door kleingeestige bureaucratie. Zulk een Collegie krijgt een vasten iiecretaris die loon trekt, misschien om het vele werk nog een paar bureaulisten en deze om te toonen dat ze ijverig *ijn, vervallen tot minutiense bedenkingen en vitterijen op pegrooting, rekeningen enz. en dat zal de vrijheid heeten Idie men door eigen volkskeuze verkregen heeft. Men denke lich die onafhankelijke magt in handen van de een of andere

Sluiten