Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der te doen uitkomen? Naarmate wij ons reiner, verhevener achten, zullen wij niet juist geschikter zijn om het wonder van Goddelijke liefde te beseffen. De Parizeer, die zijne zoomen optrekt, wanneer de gevallene op straat hem voorbij gaat, en de schaduw onrein acht, die op een Zacheus valt, moest vooral kunnen beseffen wat het eene hoogere reinere heiligheid kost den zondaar de hand te reiken. De verontwaardiging, waarmede een Simon de zondares aanziet, aan de voeten van zijnen gast, is juist de getuige in hem van Jezus liefde en genade. Liefde blinkt daar het helderst uit waar zij het meeste geeft, het diepste bukt; en dat is niet waar zij staat als een reddende engel bij het badwater te Bethesda, niet te Kapernaum, waar men haar met kranken omringt; voor het onboetvaardig gemoed zelfs niet op Golgotha, waar zij zich nederstort dieper dan den dood, tot den vloek: maar daar waar zij de Zacheussen roept, de Magdalena's troost, bij de Levi's aanzit, waar zij, om verlorenen te zoeken met tollenaars verkeert. Wanneer het kind der weelde Hortence Nightingale den kring der beschaving en der grootheid verwisselt met hét hospitaal te Scutari, om den gewonden krijgsman te verplegen, geschokt door zijne ruwheid, geroerd door het aanschouwen zijner smart, dan staart de wereld met verbazing op dit tooneel van zelfverloochenende liefde, de reiziger bezoekt hare woning als een heiligdom, en het nageslacht ontvangt haren naam als eene erfenis. Yerlaagt de edele jonkvrouw zich omdat zij bukt? Haar adel blinkt luisterrijker te midden van ellende, meer liefdevol en liefde waardig verschijn!, zij in de tent dan in het paleis. En zoude dan de Goddelijke liefde niet des te helderder uitblinken, eene liefde waarbij het menschelijk beeld niet halen kan? Eene zondares toch behoefde niet lager te bukken dan tot zondaren; Jezus verliet den troon van het heelal voor het Lazareth (huis van melaatschen)

Sluiten